IMPALA Use Case – ИЗВЕШТАЈ ЗА СОРАБОТКАТА СО IMPALA STRATUM R&D ВО РАМКИ НА EUROCC

IMPALA Use Case – ИЗВЕШТАЈ ЗА СОРАБОТКАТА СО IMPALA STRATUM R&D ВО РАМКИ НА EUROCC

fabio-oyXis2kALVg-unsplash

Во рамки на проектот EuroCC остварена е соработка со Impala Stratum R&D за развивање на дополнително функционалности, како и подобрување на постоечките функционалности на платформата за неуромаркетинг. Во рамки на оваа фаза беа остварени 3 состаноци со вработените во компанијата и вработените во ФИНКИ.

 1. На првиот состанок, беше презентирана дигиталната платформа за неуромаркетинг и беа прикажани нејзините функционалности и тоа:
 • Софтверот потребен за следење на движењето на очите кај корисниците. Дополнителни беа прикажани и користените модели во платформата за оваа функционалност
 • Модулот кој е одговорен за одредување на емоциите на корисниците при следење на статичка содржина. Во рамки на овој дел беа прикажани и користените модели за овој модул

По овој состанок добиен е пристап на платформата и беа разгледано детално двата модули, споманите погоре и беше направено истражување за State-of-the-Art моделите за следење на движењето на очите, како и за одредување на емоциите на корисниците.

2. Вториот состанок беше фокусиран на одредување на главните цели на оваа соработка и нивните приоритите.

Во рамки на овој состанок беа дефинирани следниве цели на соработката, според приоритет:

 • Адаптација на двата модули (следење на движењето на очите како и одредување на емоциите) за работа со стимули во видео формат
 • Временска синхронизација на двата модули и продуцирање на еден излез на кој ќе се прикажува фокусот на корисниците како и нивната емоција во даден временски момент
 • Во двете горенаведени цели ќе се користат постоечките модели, меѓуто во понатамошната соработка предвидено е да се направи и нивно подобрување во однос на прецизност и перформанси

3. По дефинирањето на целите, се одржа трет состанок на кој беше договорен и потпишан NDA договор помеѓу учесниците на проектот и беше дефинирана временска рамка на проектот. Дополнително беа одредени клучните податоци и модели кои се потребни да се предадат на вработените на ФИНКИ за да може да се остварата горенаведените цели на соработката.

Во рамки на почетната соработка, вработените на ФИНКИ започнаа со истражувања за креирање на еден модул во кој лесно ќе се интегрираат постоечките модули за следење на очите и одредување на емоциите врз видео содржини.

Учесници во проектот:

Проф. Игор Мишковски

Проф. Димитар Трајанов

Проф. Мирослав Мирчев

Проф. Сашо Граматиков

IMPALA Use CaseREPORT ON COOPERATION WITH IMPALA STRATUM R&D WITHIN EUROCC

Within the EuroCC project, cooperation was achieved with Impala Stratum R&D for the development of additional functionalities, as well as the improvement of the existing functionalities of the neuromarketing platform. Within this phase, 3 meetings were held with the employees of the company and the employees of FINKI.

1. At the first meeting, the digital neuromarketing platform was presented and its functionalities were presented, as follows:

– Software needed to monitor eye movement in users. Additionally, the models used in the platform for this functionality were shown;

– The module that is responsible for determining the emotions of users when monitoring static content. The models used for this module were also shown within this section.

After this meeting, access to the platform was obtained and the two modules were discussed in detail, mentioned above, and research was done on State-of-the-Art models for monitoring eye movement, as well as determining users’ emotions.

2. The second meeting focused on defining the main goals of this cooperation and their priorities.

Within this meeting, the following goals of the cooperation were defined, according to priority:

– Adaptation of both modules (monitoring eye movement and determining emotions) to work with stimuli in video format;

– Time synchronization of the two modules and production of one output which will show the focus of the users as well as their emotion at a given time;

– The existing models will be used in both of the above mentioned goals, but in the further cooperation it is planned to make their improvement in terms of precision and performance.

3. After defining the objectives, a third meeting was held at which an NDA agreement was agreed and signed between the project participants and a project time frame was defined. Additionally, the key data and models that need to be handed over to the employees of FINKI in order to achieve the above-mentioned goals of the cooperation were determined.

As part of the initial collaboration, FINKI staff began research to create a module that would easily integrate existing eye-tracking and emotion-determining modules on video content.

Project participants:

Prof. Igor Mishkovski

Prof. Dimitar Trajanov

Prof. Miroslav Mirchev

Prof. Sasho Gramatikov

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping