Главни Придобивки

Главни Придобивки

  • Бесплатна помош за идентификување и анализа на проблеми кои можат да бидат адресирани и решени со примена на HPC, HPDA и
  • Пристап до експертиза за примена на HPC, HPDA и AI за подобрување на процесите и обработката на податоци.
  • Бесплатна обука и трансфер на знаење за вработените одговорни за воспоставување и подобрување на ефикасноста на процесите и/или примена на алатки од  областите на HPC, HPDA и AI.
  • Бесплатна изработка на доказ на концепт и обука за примена на истиот за решавање на проблеми од областа на HPC, HPDA и AI.
  • Пристап до пресметковни капацитети за реализација на доказот на концепт и процесирањето и анализата на податоци со високи перформанси.
  • Размена на искуства со компании/организации кои веќе имаат остварено позитивни резултати од користење на технологиите од областа на HPC, HPDA и AI.
  • Размена на знаења, модернизација и поддршка за развивање на бизнис модели.
  • Поддршка за пристап до фондови за финансирање на решенија за постоечки и нови проблеми од областа на HPC, HPDA и AI за развој и отворање на нови бизнис можности на компаниите/организациите.