EuroCC@Северна Македонија

EuroCC@Северна Македонија

EuroCC@Северна Македонија 

EuroCC@Северна Македонија е македонски центар за компетенции за процесирање со високи перформанси, како дел од EuroCC проектот во рамките на EU Horizon 2020. 

Република Северна Македонија е една од земјите учеснички во EuroCC проектот, чија основна цел е воспоставување на Национален центар за компетенции за HPC, HPDA и AI, како и зголемување на свесноста и примената на овие технологии во работењето на различни ентитети од индустријата, академијата и јавната администрација. 

Проектот започна со имплементација во септември 2020 година, а е превидено да заврши во септември 2022 година. 

Предвидени активности 

Во рамки на EuroCC проектот во Република Северна Македонија е предвидено:  

 1. Воспоставување Национален центар на компетенции за HPC, HPDA и AI 
 1. Идентификација и мапирање на технички компетенции за HPC, HPDA и AI 
 1. Централизација на пристапот до научна и техничка експертиза и знаење 
 1. Воспоставување соработка со индустријата, академијата и јавните институции преку различни канали за комуникации 

Во рамки на компонентата наменета за воспоставување на соработка со индустријата (со посебен фокус на малите и средни претпријатија), академијата и јавните институции, проектот ги нуди следните можности:  

 • Заедничко идентификување на проблеми и предлог решенија за нивно надминување.  
 • Дефинирање на реални сценарија врз основа на постоечки податоци и поддршка за нивна анализа и решавање преку изработка на доказ на концепти, прототипи и персонализирани обуки. 
 • Експертскa помош за: 
  • процесирање со високи перформанси, статистичка и предиктивна анализа на податоци 
  • aкцелератори, хабови и високо-технолошки стартап и спиноф компании. 
 • Олеснување на трансферот на знаења, вештини, технологии и методи, преку организирање на: 
  • Генерички обуки на тема HPC, големи податоци и вештачка интелегенција 
  • Персонализирани обуки согласно потребите на одделните компании и организации 
 • Овозможување на пристап до научна и техничка експертиза и бази на знаења 
 • Споделување на успешни приказни од други ентитети, со цел да се добијат идеи за користење на разни алатки за HPC, големи податоци и вештачка интелигенција во работењето. 

Ентитети со најголеми придобивки од вклучување во проектот 

Компании, јавни институции или ентитети од истражувачката дејност кои располагаат со голем обем на податоци и истите се соочуваат со следните предизвици:  

 • Ефикасно процесирање и обработка на податоците  
 • Идентификација на реално сценарио за употребливост на податоците кои ги поседуваат 
 • Статистичка и/или предиктивна анализа на податоците 
 • Ефикасност и оптимизација на процеси преку зголемување на пресметувачки ресурси и паралелизација.  

Придобивки од вклучување во проектот 

 • Бесплатна помош за идентификување и анализа на проблеми кои можат да бидат адресирани и решени со примена на HPC, HPDA и AI. 
 • Бесплатна обука и трансфер на знаење за вработените одговорни за воспоставување и подобрување на ефикасноста на процесите и/или примена на алатки од  областите на HPC, HPDA и AI. 
 • Бесплатна изработка на доказ на концепт и обука за примена на истиот за решавање на проблеми од областа на HPC, HPDA и AI. 
 • Пристап до експертиза за примена на HPC, HPDA и AI за подобрување на процесите и обработката на податоци. 
 • Воведување на модернизација, скалабилност, раст, развој и отварање на нови бизнис можности за компаниите. 
 • Пристап до пресметковни капацитети за реализација на доказот на концепт и процесирањето и анализата на податоци со високи перформанси. 
 • Размена на искуства со компании/организации кои веќе имаат остварено позитивни резултати од користење на технологиите од областа на HPC, HPDA и AI. 
 • Можност за пристап до фондови за финансирање на решенија за постоечки и нови проблеми од областа на HPC, HPDA и AI за поддршка на растот и развојот на компаниите/организациите.