neurodegenerative diseases

Предавање на тема „The myelin-weighted connectome: A new look at neurodegenerative diseases“

About The Event

Online Teams

Почитувани,

Ни претставува голема чест да Ве поканиме на предавањето на тема „The myelin-weighted connectome: A new look at neurodegenerative diseases“ што ќе се одржи на 20.12.2022 година со почеток во 13:00 часот од страна на д-р Томи Бошковски.

Предавањето се организира како резултат на заедничката соработка меѓу ИЕЕЕ одделите за компјутери од Естонија, Норвешка, Обединетото Кралство и Ирска, Данска, Полска, Египет, како и одделите за компјутери (C16), едукација, роботика и автоматика, системи, човек и кибернетика (E25/RA24/SMC28), телекомуникации (COM19), теорија на информации (IT12), здружениот оддел за процесирање на сигнали и инженерство во медицината и биологијата (SP01/EMB18), афинитетната група на доживотни членови на ИЕЕЕ, (LM80077) при македонската секција на ИЕЕЕ, како и Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ), Факултетот за Електротехника и информациски технологии (ФЕИТ), Факултетот за информатички и комуникациски технологии (ФИКТ) и групата Data Science Macedonia.

Повеќе информации за настанот, темата и предавачот може да најдете на овој линк:

https://events.vtools.ieee.org/m/338343

Присуството е слободно за сите заинтересирани и пожелно е да се регистрирате на следниот линк:

https://events.vtools.ieee.org/event/register/338343

Предавањето може да го следите и online:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjhmMjI3ZWMtOWQ3MC00NTI3LWE0OTgtOTgxOGJlMzQ0NDIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f0cac47b-e2b3-4e1b-a52f-487d2d996288%22%2c%22Oid%22%3a%22e4e1cb80-057d-49c3-a6fb-b860c6c08539%22%7d

Leave your thought here

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *